Secretele Ghicitului in Cafea
A


adApost ● acest semn vAzut In ceasca de cafea vesteste cA veI avea o nouA legAturA cu cIneva, o prIetenIe; dacA uneI fete II apare In ceascA un adApost, de orIce fel ar fI el, mArItIs InseamnA; mArItIsul e foarte aproape dacA acest semn apare In apropIerea tortII cestII;

alaI ● semnul reprezIntA ceva numaI dacA e vorba despre un alaI cu mIreasA In frunte; In orIce caz e de rAu, e vorba de pIerderea cuIva apropIat;

albIne ● InsemnA prevestIre de noroc dacA semnele sunt albIcIoase; dacA albIna sau albInele sunt negre, InseamnA cA te veI IntIlnI, veI avea de-a face cu o femeIe harnIcA;

altar ● veI avea parte de vorbe bune sI de sprIjIn;

ancorA ● semn rAu, te paste o nenorocIre;

anImale ● formate dIn zat negru - InseamnA mult bIne, succese sI chIar banI dacA se dIstIng anImale sAlbatIce - dusmanII te sapA, nIcI gInd sA se potoleascA;

arIpA ● veI face o cAlAtorIe; maI poate Insemna cA vreI cu orIce pret sA scapI de ceva care te deranjeazA;

armatA ● tI se va ImplInI o sperantA, e semn bun;

armA ● te paste un perIcol, o amenIntare planeazA asupra ta sI nu stII de unde vIne;

autoturIsm ● se anuntA nIste plImbArI, poate o cAlAtorIe In care veI avea momente pe care nu le veI uIta usor;

B


balaur ● te urmAreste sI nu-tI dA pace un dusman InrAIt;

balon ● semn de dragoste;

barcA ● probleme In cAsnIcIe;

barzA ● veI avea un copIl;

bArbat cocosat ● semn de noroc mult;

bIserIcA ● ferIcIrea te cautA; maI poate Insemna sI alInare sufleteascA, Iar pentru ceI tInerI - cununIe;

bIsturIu ● veI avea de-a face cu un chIrurg;

bordeI ● surprInzAtor, acest semn prevesteste mArIre;

bou ● ItI vIne un sprIjIn, un ajutor de la un prIeten de departe;

brad ● s-ar putea sA te mutI In altA zonA a tArII sau chIar In altA tarA;

brIcI ● certurI, ofense, umIlInte; douA brIce IncrucIsate - e la mIjloc o crImA;

broascA ● sArAcIe multA; broascA ruptA In douA - o supArare mare, dolIu;

buchet de panselute ● veI avea de-a face cu nIste orfanI;

bujor ● dragoste curatA;

busuIoc ● semnul noroculuI - toate ItI vor merge dIn plIn;

C


cal ● calul e semn de sArbAtoare, de evenIment plAcut In famIlIe, In grupul de prIetenI; doI caI sI o caleascA - prevestesc o nuntA;

cap de om ● cIneva ItI poartA de grIjA;

carte ● veI avea o bucurIe, o surprIzA; carte InchIsA - tu sau cIneva dIn preajma ta va pIerde un examen; carte deschIsA - examen trecut cu succes;

casA ● semn de afacerI bune; dacA e vorba de o casA neagrA - InseamnA pIerdere; casA Intr-un cerc - semn foarte bun, vesteste cIstIgurI sI InImA usoarA; casA ruInatA - cIneva va dIvorta; casA ruInatA Intr-un trIunghI - semn bun, promovare, avansare; casA sub un copac - semn de cAsnIcIe ferIcItA; casA lIngA o cruce - perIcol de hotI, cIneva va fI prAdat; casA lIngA maI multe crucI - prevesteste dolIu; casA foarte clarA cu acoperIsul sI ferestrele bIne conturate - se anuntA noroc neasteptat;

castel ● semn cA veI trAI In sArAcIe la bAtrInete;

cAlugAr ● o cAdere In pAcat;

cAmIlA ● perIcol de accIdent;

cApsunA ● veI avea parte de o prIetenIe nouA sI adevAratA;

cArutA ● e vorba despre o afacere bunA;

cIIne ● aI un dusman care nu vrea sA te Ierte nIcIdecum; cIIne dormItInd - veI avea nIste legAturI cu o persoanA de bunA-credIntA; cIIne lAtrInd - cIneva te vorbeste de rAu, aI un dusman; cIIne care stA la pIndA, gata de atac - aI un dusman care te urmAreste pas cu pas;

cIrcIumA ● probleme In afacerI;

ceas ● fel de fel de surprIze, plAcute sI neplAcute;

cer ● un om puternIc ItI va acorda sprIjInul sAu Intr-o problemA;

cerc ● semn cA te gAsestI In sIgurantA; cerc mare - cAsnIcIe care merge bIne; cercurI multe, ImprAstIate pe fundul cestII - prevestIre de copII multI; cerc punctat - maI multe relatII amoroase ocazIonale, dar nIcI una dIntre aceste legAturI nu este profundA; cercurI multe, mIcI, ImprAstIate prIn toatA ceasca - noroc la banI; cercurI multe, Izolate - prevestIre de sIngurAtate;

cersetor ● veI prImI o veste bunA;

cheIe ● veI regAsI un obIect care a fost furat sau pIerdut;

cIrc ● arenA de cIrc sau de spectacol - InseamnA o IesIre In oras, la un spectacol;

cIreasA ● prevestIre de dragoste mare;

cIupercA ● va da peste tIne un necaz sau veI pAtImI In urma uneI mIncIunI;

closcA cu puII dupA ea ● acest semn vesteste bogAtIe;

cocos cIntInd ● veI avea un succes ImedIat, cocos - cIneva te mInte;

colIbA de pescar ● semn de sArAcIe;

conopIdA ● se anuntA un cIstIg, un profIt;

copac InfrunzIt ● veI avea un succes, copac doborIt - exIstA perIcolul sA pIerzI pe cIneva dIntre ceI dragI; copac uscat - prevestIre de necazurI sI dezamAgIrI; copac InflorIt - bucurII marI; copacI dezrAdAcInatI - prevestIre a unor cAlAtorII IndepArtate, copacI arzInd - veI avea o dragoste mare;

copIl ● un necaz In casA; copIl cu ochII InchIsI - semn cA veI avea o mare dezamAgIre; copIl cu ochII deschIsI - veI avea o surprIzA sau veI prImI un dar; copIl ghebos - tI se vor face nIste propunerI care nu-tI vor fI pe plac;

corabIe ● semn de plecare In cAlAtorIe, dar sI al unuI necaz;

corb ● veI avea o dezamAgIre;

coroanA rotundA sI neagrA ● semn de onoare sI marI demnItAtI; coroanA deschIsA la culoare - sAnAtatea ItI va fI bunA In contInuare;

cozonac ● veI avea nIste surprIze plAcute;

clopot ● veI descoperI nIste mIncIunI care te vor supAra;

crosetA ● semn de neplAcerI, maI ales atuncI cInd croseta apare cu vIrful In jos;

cruce ● o posIbIlA moarte In famIlIe; douA crucI - aI o fIre de om bun, darnIc sI mIlos; maI multe crucI - vA paste un ghInIon; cruce Intr-un trIunghI - veI murI la adIncI bAtrInetI; cruce Intr-un pAtrat - e posIbIl sA morI Intr-un accIdent; o cruce sI maI multe lInII - s-ar putea sA mostenestI o avere;

cucuvea ● semn foarte rAu, prevesteste o moarte In famIlIe;

culme de deal ● o reusItA mare In afacerI; poale de deal - veI suferI o umIlIntA, o InjosIre;

curcA ● veI avea de-a face cu un om greu de suportat, arogant, plIn de sIne;

curcubeu ● veI IntIlnI zgIrcenIe In jurul tAu; s-ar putea sA aI sI nIste neplAcerI;

cutIt ● semn ce prevesteste neplAcerI, maI ales dacA apare cu vIrful In jos; cutIt rupt - necazurI marI prIvInd exIstenta ta: e posIbIl sA ajungI somer, sA te ImbolnAvestI sau sA aI nIste pIerderI materIale grave; cutIt InfIpt In spatele unuI om - fereste-te de un dusman; In cazul uneI persoane cAsAtorIte - cutItul poate da de stIre cA este InselatA In plan sentImental de sot sau sotIe;

damIgeanA ● veI asIsta la o betIe sau veI lua parte la o betIe, In orIce caz veI avea de-a face cu asa ceva;

dantelA ● ItI dau tIrcoale nIste gIndurI cam zburdalnIce, cam usuratIce;

desert ● vetI avea o stare sufleteascA proaspAtA;

dInte ● semn rAu, s-ar putea sA ItI petrecI o rudA pe ultImul sAu drum;

drum ● In ceasca de cafea drumurIle apar sub forma unor lInII; dacA lInIIle pornesc de pe peretII cestII spre fundul cestII - atuncI e vorba despre nIste drumurI pe care le veI face; dacA lInIIle Impart ceasca In douA - InsemnA cA veI face o cAlAtorIe; lInIIle mIcI sI IntretAIate - InseamnA cA veI face nIste drumurI scurte; dacA lInIIle de pe peretI se termInA atuncI cInd dau de fundul cestII - drumul pe care-l veI face va fI fArA succes; dacA lInIIle sunt formate dIn zat negru - drum cu necazurI va urma; dacA lInIIle sunt dIn zat negru sI au semne de pomI pe margIne - e vorba despre un drum care Incepe cu necaz, dar care se va IncheIa cu bIne;

dungA albA ● drum InseamnA; dungA pornItA de la toarta cestII - InseamnA drumurI care se vor face; dungI albe, mIcI - drumurI care se vor face; dungI albe, lungI - drumurI In afara localItAtII; dungA cu zat la Inceput sI apoI albA pInA la capAt - InseamnA supArare la Inceputul drumuluI sI bucurIe la sfIrsItul drumuluI;

E
elefant ● semn ce prevesteste un succes, o reusItA In ceva ce te IntereseazA foarte mult;

F


fasole ● veI face nIste economII, va fI nevoIe sA facI nIste economII;

fabrIcA ● noroc mult In afacerI;

fatA cu pAr despletIt ● e vorba despre nIste reusIte In plan sufletesc, nIste jurAmInte se vor IndeplInI;

femeIe In alb ● aI parte de un evenIment ferIcIt; femeIe cAlare - veI lua parte la o IntrIgA, la o gIlceavA; femeIe cu brate IntInse - tI se va face o promIsIune; femeIe goalA - veI avea parte de o dragoste pAtImasA; femeIe InsArcInatA - belsug mare; femeI maI multe la un loc - aI parte de o mIncIunA; femeIe In negru - boalA; femeIe stInd pe o pernA - In preajma ta cIneva este sau va fI bolnav;

fereastrA ● e vorba despre o InvInuIre pe nedrept;

fIgurI ● In cerc - veI lua parte la o petrecere; fIgurI Intr-un trIunghI - persecutIe fArA sA fII vInovat;

flaut sau tobA ● prevestIre de gIlceavA, de ceartA mare;

floarea soareluI ● este vorba despre o dragoste urmatA de cAsAtorIe;

florI ● multe - vIn nIste bucurII; florI rare - bucurII marI InseamnA; florI de salcIm - nIste probleme cu oamenI rAI;

foarfecA ● s-ar putea sA aI parte de o InterventIe chIrurgIcalA, de o operatIe;

fluture ● stArI sufletestI rele, mIcI neIntelegerI, nemultumIrI fArA motIv;

frunze ● veI reusI In ceea ce propuI; frunze vestede - semn rAu, prevesteste boalA, lIpsurI, necazurI;

furculItA ● cIneva te va jIgnI;

furnIcI ● veI muncI sI nu ItI veI putea lua drepturIle pentru aceastA muncA, In orIce caz nu tI se vor da nIste drepturI;

G


garoafA ● dIn zat negru - frAmIntArI sufletestI puternIce, foarte posIbIl o IubIre

mare;

gAInA ● cIstIg In banI, belsug;

gAleatA ● plInA - o pagubA, dar nu prea mare; gAleatA goalA - pagubA mare veI avea; gAleatA plInA sI o cheIe lIngA ea - veI gAsI un lucru pe care l-aI pIerdut sau care tI-a fost furat;

gIscA ● veI avea de-a face cu o persoanA bunA la suflet;

grAmadA ● de cArAmIzI - veI lua parte sau veI avea de-a face cu InAltarea uneI case; grAmadA de monede - veI avea o dezIluzIe;

I

Iepure ● aI o teamA fArA nIcI un motIv, care nu se bazeazA pe nImIc; Iepure cu urechIle In jos - veI prImI un dar sau veI face un dar;

Inel ● mIc - dacA acest Inel apare pe fundul cestII de cafea, atuncI el prevesteste o ImpAcare sau o logodnA; Inel rupt, rupt In douA - acest semn prevesteste o despArtIre, un dIvort; Inel fAcut cadou - veI avea parte de dragostea cuIva cunoscut, a cuIva dIn apropIerea ta; Inel alb In jocul cestII - o mare schImbare In vIata ta;

InImA ● semnul acesta prevesteste dragoste sIncerA;

I


Inger ● un om mare te va sprIjInI;

L


lac ● veI Intra In nIste afacerI nu prea curate;

lanturI ● un dIvort e pe-aproape;

lAcuste ● de veI vedea In ceasca de cafea lAcustA sau omIdA - pagubA veI avea;

lAmIIe ● aI de-a face cu un om care te pIseazA, care te plIctIseste;

leu ● pagubA In afacerI;

lebAdA ● lebAdA stInd - veI avea parte de ferIcIre sI bogAtIe; lebAdA neagrA - veI avea un succes, dar de mIcA ImportantA, lebAdA albA InotInd - veI avea un mare succes;

lIngurA ● ferIcIre In casA;

lInIe ● dreaptA - veI avea o vIatA lungA; maI multe lInII drepte - veI avea bAtrInetI IndestulAtoare sI cu sAnAtate; lInIe dreaptA sI lungA - la bAtrInete veI culege roadele muncII dIn tInerete; lInIe In formA de trAsnet - se anuntA un succes rAsunAtor; lInII frInte - veI avea necazurI marI, dar le veI trece; lInII serpuIte - estI foarte InsIstent In ceea ce facI sI spuI adesea fArA Inconjur ceea ce aI pe suflet; lInIe oblIcA - ghInIon; maI multe lInII oblIce - necazurI marI, dar trecAtoare; lInIe curbA - apar nIste greutAtI; maI multe lInII curbe - se anuntA nIste evenImente, cu bIne sI rAu;

lItere ● vAzute In zatul de cafea InseamnA de obIceI, Inceputul unor nume; maI multe lItere la un loc - veI avea un cIstIg la loterIe; lItere In fundul cestII - persoanele ale cAror nume Incep cu lIterele vAzute In fundul cestII, vor sA te vadA; lItera D - dragoste neImpArtAsItA, cIneva te Iubeste sI suferA In tAcere; lItera S - probleme In famIlIe, te IndepArtezI pInA sI de ceI apropIatI tIe; lItera R - schImbArI Importante In vIata ta; lItera T - cIneva va face o Incercare de sInucIdere; lItera M - veI muncI degeaba; lItere cu lInII mIcI de tot - numArul de zIle dupA care se va IntImpla evenImentul prezIs;

lunA ● veI avea nIste ImplInIrI sentImentale, sufletestI;

lup ● cIneva dIn casA cheltuIeste prea mult, e pus pe rIsIpA;

M


mac ● prevesteste dragoste InflAcAratA;

manson ● tI se prevede vIatA usoarA;

masA ● rAsturnatA te veI confrunta cu un scandal care nu-tI va aduce decIt mult rAu;

mAgar ● o ceartA cu oamenI IncrezutI, arogantI;

mAnusA ● neagrA - veI fI umIlIt, pAzeste-te, cIneva vrea sA te calce In pIcIoare; albA - veI avea un succes;

mAnunchI de nuIele ● s-ar putea sA te ImbolnAvestI de o boalA molIpsItoare, perIculoasA;

mAr ● te veI bucura de sAnAtate, bunAstare sI plAcerI;

mArgArItar ● semnul anuntA bucurII multe, dar mIcI, de fIecare zI;

mIre ● poate fI vorba de un dolIu, o trAdare, un evenIment neplAcut;

mIreasA ● moartea uneI rude sau a uneI cunostInte;

mormInt ● tI se prevesteste o boalA gravA;

monedA ● semn cA veI pIerde nIste banI; monede In grAmadA - nIste sperante se vor nAruI - veI fI descurajat;

munte ● veI avea parte de mArIre, de avansare;

N


narcIsA ● semn de dragoste cu probleme, cu dIfIcultAtI;

norI ● semn rAu, rele prevestIrI;

notA muzIcalA ● estI o persoanA sentImentalA, aI un suflet mare sI estI mIloasA;

nucA ● In plan sentImental, In plan sufletesc ItI va fI numaI bIne;

numArul 13 ● veI avea un mare noroc;

O


oase ● semnul acesta prevesteste un necaz mare, o catastrofA;

obIecte de prIn casA ● vestesc armonIe, ferIcIre In famIlIe;

ochI ● s-ar putea sA gresestI In ceea ce facI, atentIe mare!

om ● cu bratele rIdIcate - veI Incerca sA facI un gest perIculos, dar un bInevoItor te va oprI; cap de om - exIstA cIneva care te apArA de rAutAtIle celor dIn jur; om lIngA o cruce - e posIbIlA o moarte In famIlIe; om dormInd cu capul pe o pernA - s-ar putea sA te ImbolnAvestI; oamenI maI multI la un loc - s-ar putea sA partIcIpI la o adunare In urma cAreIa sA aI nIste foloase; dacA oamenII stau cu capetele plecate - va fI vorba despre o adunare trIstA; dacA oamenII sunt veselI - e vorba despre o petrecere; om cu sac In spInare - dupA multA strAduIntA, veI avea un succes;

ou ● s-ar putea sA aI de-a face cu hotII;

P


pahar ● plIn - semn de belsug; alb - prevesteste sArAcIe;

parA ● aI nAdejde, veI reusI;

pat ● prevestIre de boalA;

pAlArIe ● potI sA staI lInIstIt, aI sau ItI veI gAsI protectorI;

pAIanjen ● semn al trAdArII, poate vestI sI un proces, nIste IncurcAturI;

pAsArI ● veI prImI vestI; pasAre cu cIocul deschIs - veste plAcutA; pasAre sectIonatA - o veste In legAturA cu o pIerdere de banI; pAsArI In stol - bogAtIe; pAsArI albe - gIndurI sI vorbe bune dIn partea altora; pAsArI negre - e de rAu;

pAtrat ● noroc In afacerI; pAtrat cu cerc In mIjloc - tI se Iveste o ocazIe bunA; maI multe pAtrate mIcI - nu veI avea spor In ceea ce facI; pAtrat tAIat de o lInIe curbA - veI face nIste greselI grave la servIcIu; maI multe pAtrate unul lIngA altul - aI prIetenI profItorI care te ametesc cu vorbe de laudA;

pAun ● veI cunoaste o persoanA prea plInA de sIne; pAunItA umflatA In pene - prevestIrea uneI cAlAtorII foarte avantajoase;

persoanA ● cu geantA - apare un avocat, un proces, In orIce caz o IncurcAturA; persoane bAtIndu-se - veI avea parte de gelozIe; persoanA urcInd o scarA - succes In afacerI; persoanA cAzInd de pe scarA - Insucces In afacerI; persoanA IntInsA pe un catafalc - prevesteste moarte; persoane prInse Intr-o horA - petrecere; persoanA cu un Inel In mInA - dragoste dIn partea aceleI persoane; persoanA aplaudInd veI fI InvInuIt pe nedrept; persoanA cu buchet de florI - un dar de la acea persoanA;

pestI ● veI merge la o agapA, la o IntrunIre cu oamenI multI; un peste - veI avea nIste probleme sentImentale;

pIsIcA ● dIn zat negru - ItI dA tIrcoale o persoanA care ar putea sA te smechereascA;

pIersIcA ● veI trAI nIste emotII puternIce, e ceva sufletesc la mIjloc;

plantA mIcA ● va venI un copIl In famIlIe;

plIc ● veI prImI o veste;

plug ● trecI prIntr-o perIoadA In care nu aI noroc;

pomI ● semn bun, bucurIe, dar sI avere; pomI InflorItI - bucurII marI; pomI uscatI - necazurI, dezamAgIrI; pomI scosI dIn rAdAcInA - s-ar putea sA facI cAlAtorII IndepArtate; pomI arzInd - veI avea o dragoste mare;

prApastIe ● un perIcol ImInent, ruInA In casA; prApastIe IndepArtatA - te paste un perIcol dar e departe de tIne; dacA o sIluetA IncearcA sA scoatA dIn prApastIe altA sIluetA - exIstA cIneva care te va salva de la un necaz;

porumbel ● semn de prIetenIe credIncIoasA;

potcoavA ● noroc mare;

porc ● prevestIre de belsug sI spor In toate cele;

posetA ● se anuntA un cIstIg In banI;

preot ● veI fI vIzItat de o persoanA deosebItA;

puI de gAInA ● tI se va face un dar frumos, dar de mIcA valoare;

R


ratA ● exIstA perIcolul sA ajungI somer;

rIndunIcA ● tovarAsul de vIatA calcA sau are de gInd sA calce pe delAturI;

roatA ● veI avea nIste musafIrI greu de suportat;

rochIe ● e vorba despre o dragoste ce va fI urmatA de cAsAtorIe;

roI de albIne ● semn de bogAtIe;

S


sabIe ● veI fI atacat de hotI;

salcIe ● probleme In famIlIe, atmosferA tensIonatA;

secerAtor ● cu secera In mInA - prevesteste o moarte sI o mostenIre;

scarA ● veI avea o reusItA, o vIctorIe;

scaun ● un accIdent grav, probabIl pIerderea unuI pIcIor;

sIcrIu ● semn de sAnAtate InflorItoare;

sIluetA ● fAcInd acrobatIe - o dragoste aducAtoare de necazurI;

soldat ● aflat departe de toarta cestII - ItI va venI un mIlItar In casA; doI-treI soldatI - cIneva trebuIe sA pArAseascA famIlIa ta;

stea ● glorIe, mAretIe;

steag ● ferIcIre;

stol ● de pAsArI - bogAtIe;

spIc ● bogAtIe, belsug;

stIclA ● aI nIste dorInte aIurea, nIste pofte nesAnAtoase, cIudate, chIar vIcIoase;

snop de grIu ● cAsnIcIe ferIcItA;

spInzurat ● veI fI InvInuIt pe nedrept;

S


sarpe ● veI trece prIn nIste momente neplAcute;

soarece ● rIsIpA de tImp sI banI;

T


tobA ● prevesteste o nuntA unde veI fI InvIdIat;

trAsurA ● statIonInd sau In mers - vIatA normalA, tIhnItA, fArA evenImente;

trandafIrI ● se anuntA marI bucurII;

trIfoI cu patru foI ● semn de noroc mare;

trIunghI ● vIatA cu neplAcerI; trIunghI format dIn puncte - semn rAu, estI un om care face probleme altora; douA trIunghIurI unIte la vIrf - te veI cAsAtorI de douA orI; maI multe trIunghIurI - succes In toate domenIIle;

T


tIgarA ● gAsestI o cale de Intelegere cu o persoanA cu care aI avut nIste probleme;

U


umbrelA ● cIneva te ocroteste;

undItA ● muncestI cu folos;

urs ● s-ar putea sA aI de-a face cu un om care nu ItI place;

V


vacA ● semn de belsug In casA;

vapor ● In curInd veI face o cAlAtorIe;

vas ● spart - aI nIste frAmIntArI sufletestI;

veverItA ● aI avut o ocazIe mare sI aI pIerdut-o;

vulpe ● cIneva IncearcA sA te pAcAleascA;

vultur ● semn bun, de curaj, putere, bogAtIe sI posIbIl multA ferIcIre; vultur rAnIt - veI pIerde nIste banI; vultur mort - prevesteste necazurI.