Biserica si Vrajitoria


Suntem creştini de două mii de ani. Totuşi, în ultimul timp, remarcăm o tendinţă vădită spre ocultism, în toate formele lui de manifestare: spiritism, magie, ghicitul оn cafea, tоlcuire a viselor, preziceri de tot felul (inclusiv şi horoscopul).

Dacă răsfoim ziarele şi revistele, observăm anunţuri ale magilor, care susţin că posedă puteri supranaturale şi vindecă orice boală (să fie oare chiar aşa?), ba mai mult, dezleagă şi cununiile! Iată cursa ideală în care cad fetele fricoase, ca nu cumva, Doamne fereşte, să rămînă nemăritate!

Intelectualii sоnt captaţi şi ei în plasa ocultismului, dar printr-o momeală adecvată nivelului lor cultural: ştiinţele oculte. Eşti considerat „modern”, deştept, cult dacă studiezi extrasensorica, bioenergetica, ufologia, teosofia, оnvăţătura despre karma, parapsihologia.

Cum să explicăm faptul că într-un secol al progresului ştiinţific sînt atоt de răspоndite şi devin actuale practicile păgîne care оşi au obоrşia lor оn ritualurile triburilor primitive?

Cu adevărat, omul fără Dumnezeu se îndobitoceşte… De ce spun aşa? Dar despre ce fel de dezvoltare intelectuală poate fi vorba atunci cînd sursa inspiraţiei devine şamanismul? E foarte trist că nici măcar nu vrem să recunoaştem acest adevăr. Sfinţii Părinţi afirmă că atunci cînd dispare credinţa locul ei este preluat de superstiţie.

Omul este creat după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu (şi nu a maimuţei), iată de ce „neliniştit este sufletul său pînă nu se va odihni în Domnul” (Fer. Augustin, Confesiuni, 1). Iar atunci cоnd оl pierde pe Dumnezeu, mai bine zis cоnd оl scoate din inimă, sufletul nu suportă hiatul, golul, deoarece rămîne tendinţa firească de a se îndrepta spre Cineva. Şi atunci această lipsă este acoperită cu superstiţii şi ocultism.

Pe necredincioşi îi putem compara cu un om care a flămînzit timp оndelungat şi atunci cоnd găseşte hrană mănîncă fără a ţine cont dacă e alterată sau chiar otrăvită. Tinerii frecventează cercurile oculte mai mult din curiozitate. De fapt, întotdeauna misteriosul, tainicul, necunoscutul a avut o putere seducătoare. Dorinţa omului de a cunoaşte şi de a experimenta totul, şi binele şi răul, este o particularitate moştenită de la strămoşii Adam şi Eva. Dumnezeu le-a interzis să mănînce din pomul cunoştinţei binelui şi răului, pentru ca ei să nu amestece bucuria binelui cu ceea ce duce la opusul acesteia. Porunca, spune Sfîntul Grigorie de Nyssa, era o lege de viaţă care cerea omului să nu moară şi care îl invita să trăiască în ambianţa binelui şi să rămînă în afara răului. Primii oameni n-au ascultat de Dumnezeu şi, în consecinţă, au devenit muritori. Tot aşa, cei care folosesc droguri au dorit, din curiozitate, să “guste” din sensaţii puternice, devenind în urma acestor „experimente” victime neputiincioase şi fără voinţă. La fel şi cei care vor să pătrundă în sferele supranaturalului, o pot sfоrşi tragic. Căci răul este bălţat, adică ni se prezintă totdeauna printr-o iluzie înşelătoare, înfăţişindu-se cu o aparenţă de bine, în experienţă însă se arată altceva: cunoaşterea lui, intrarea în contact cu el, este оnceputul şi fundamentul stricăciunii şi al morţii.

Se cunosc cazuri cоnd cei care au intrat оn legătură cu duhurile necurate au avut de suferit dereglări de ordin psihologic: dereglări emoţionale, senzaţii de frică, depresii. Unii chiar s-au sinucis. De aceea şi Dumnezeu i-a poruncit lui Moise: „Să nu fie la tine nimeni care să aibă meşteşugul de ghicitor, de cititor în stele, de vestitor al viitorului, de vrăjitor, descîntător, nimeni care cheamă duhurile sau dau cu ghiocul, nimeni care să întrebe pe morţi, căci oricine care face aceste lucruri este urîciune оnaintea Domnului” (Deut. 18, 10). Apoi arată şi pedeapsa: „Dacă un om sau o femeie se îndeletniceşte cu ghicire să fie pedepsiţi cu moartea, să-i ucideţi cu pietre” (Levitic 20, 27).

Cum se schimbă conştiinţa oamenilor: ceea ce condamnă Dumnezeu este acceptat cu aclamaţii de contemporanii noştri. Mulţi creştini nici nu cunosc faptul că a recurge la ajutorul vrăjitorilor este un păcat grav, iar cei care au făcut-o şase ani nu trebuie să se împărtăşească (Canonul Sfîntului Vasile cel Mare).

E cazul ca creştinii să înţeleagă că la biserică se vine nu doar atunci cînd botezi, cununi sau оnmormоntezi pe cineva. Biserica este Casa lui Dumnezeu, Trupul Tainic al lui Hristos şi are puterea de a-l sfinţi, vindeca, şi de a-l feri pe om de tot răul. Nu avem ce căuta ajutor înafara Bisericii. Ea este corabia mоntuirii. Fără dînsa ne vom оneca оn valurile păcatelor, aşa cum s-au înecat toţi care nu se aflau оn corabia lui Noe.

Pentru bolnavi, se săvîrşeşte Taina sfîntului Maslu, despre care aminteşte Apostolul Icov în epistola sa: „este cineva bolnav оntre voi, să cheme preoţii bisericii să se roage pentru el, ungîndu-l cu untdelemn, оn numele Domnului” (Iacov 5, 14). Vedeţi, apostolii nu ne-au poruncit să alergăm la ghicitori sau să practicăm yoga. Taina Sfîntului Maslu este precedată de mărturisirea păcatelor, deoarece boala este mai mult o consecinţă a păcatelor.

Impotriva duhurilor necurate in cărţile de rugăciune este inclus psalmul 90 şi Acatistul Sfîntului Ciprian. Iar condiţia supremă care îl va proteja pe om de toate influenţele rele este mărturisirea cît mai frecventă şi împărtăşirea cu Sfîntul Trup şi Sînge al Domnului Iisus Hristos. Căci tocmai prin Sfоnta Оmpărtăşanie rămîne Hristos оn noi şi noi оntru El. Or, dacă Hristos rămîne оntru noi, ce ne mai lipseşte sau de ce bunătăţi am mai avea nevoie? Cine ar mai putea să ne facă vreun rău? El opreşte săgeţile viclene care sunt azvîrlite spre noi, adăpostindu-ne de orice atac venit dinafara noastră, pentru că El este Scăparea noastră şi Izbăvitorul nostru.

Secretele Ghicitului in Cafea
A


adApost ● acest semn vAzut In ceasca de cafea vesteste cA veI avea o nouA legAturA cu cIneva, o prIetenIe; dacA uneI fete II apare In ceascA un adApost, de orIce fel ar fI el, mArItIs InseamnA; mArItIsul e foarte aproape dacA acest semn apare In apropIerea tortII cestII;

alaI ● semnul reprezIntA ceva numaI dacA e vorba despre un alaI cu mIreasA In frunte; In orIce caz e de rAu, e vorba de pIerderea cuIva apropIat;

albIne ● InsemnA prevestIre de noroc dacA semnele sunt albIcIoase; dacA albIna sau albInele sunt negre, InseamnA cA te veI IntIlnI, veI avea de-a face cu o femeIe harnIcA;

altar ● veI avea parte de vorbe bune sI de sprIjIn;

ancorA ● semn rAu, te paste o nenorocIre;

anImale ● formate dIn zat negru - InseamnA mult bIne, succese sI chIar banI dacA se dIstIng anImale sAlbatIce - dusmanII te sapA, nIcI gInd sA se potoleascA;

arIpA ● veI face o cAlAtorIe; maI poate Insemna cA vreI cu orIce pret sA scapI de ceva care te deranjeazA;

armatA ● tI se va ImplInI o sperantA, e semn bun;

armA ● te paste un perIcol, o amenIntare planeazA asupra ta sI nu stII de unde vIne;

autoturIsm ● se anuntA nIste plImbArI, poate o cAlAtorIe In care veI avea momente pe care nu le veI uIta usor;

B


balaur ● te urmAreste sI nu-tI dA pace un dusman InrAIt;

balon ● semn de dragoste;

barcA ● probleme In cAsnIcIe;

barzA ● veI avea un copIl;

bArbat cocosat ● semn de noroc mult;

bIserIcA ● ferIcIrea te cautA; maI poate Insemna sI alInare sufleteascA, Iar pentru ceI tInerI - cununIe;

bIsturIu ● veI avea de-a face cu un chIrurg;

bordeI ● surprInzAtor, acest semn prevesteste mArIre;

bou ● ItI vIne un sprIjIn, un ajutor de la un prIeten de departe;

brad ● s-ar putea sA te mutI In altA zonA a tArII sau chIar In altA tarA;

brIcI ● certurI, ofense, umIlInte; douA brIce IncrucIsate - e la mIjloc o crImA;

broascA ● sArAcIe multA; broascA ruptA In douA - o supArare mare, dolIu;

buchet de panselute ● veI avea de-a face cu nIste orfanI;

bujor ● dragoste curatA;

busuIoc ● semnul noroculuI - toate ItI vor merge dIn plIn;

C


cal ● calul e semn de sArbAtoare, de evenIment plAcut In famIlIe, In grupul de prIetenI; doI caI sI o caleascA - prevestesc o nuntA;

cap de om ● cIneva ItI poartA de grIjA;

carte ● veI avea o bucurIe, o surprIzA; carte InchIsA - tu sau cIneva dIn preajma ta va pIerde un examen; carte deschIsA - examen trecut cu succes;

casA ● semn de afacerI bune; dacA e vorba de o casA neagrA - InseamnA pIerdere; casA Intr-un cerc - semn foarte bun, vesteste cIstIgurI sI InImA usoarA; casA ruInatA - cIneva va dIvorta; casA ruInatA Intr-un trIunghI - semn bun, promovare, avansare; casA sub un copac - semn de cAsnIcIe ferIcItA; casA lIngA o cruce - perIcol de hotI, cIneva va fI prAdat; casA lIngA maI multe crucI - prevesteste dolIu; casA foarte clarA cu acoperIsul sI ferestrele bIne conturate - se anuntA noroc neasteptat;

castel ● semn cA veI trAI In sArAcIe la bAtrInete;

cAlugAr ● o cAdere In pAcat;

cAmIlA ● perIcol de accIdent;

cApsunA ● veI avea parte de o prIetenIe nouA sI adevAratA;

cArutA ● e vorba despre o afacere bunA;

cIIne ● aI un dusman care nu vrea sA te Ierte nIcIdecum; cIIne dormItInd - veI avea nIste legAturI cu o persoanA de bunA-credIntA; cIIne lAtrInd - cIneva te vorbeste de rAu, aI un dusman; cIIne care stA la pIndA, gata de atac - aI un dusman care te urmAreste pas cu pas;

cIrcIumA ● probleme In afacerI;

ceas ● fel de fel de surprIze, plAcute sI neplAcute;

cer ● un om puternIc ItI va acorda sprIjInul sAu Intr-o problemA;

cerc ● semn cA te gAsestI In sIgurantA; cerc mare - cAsnIcIe care merge bIne; cercurI multe, ImprAstIate pe fundul cestII - prevestIre de copII multI; cerc punctat - maI multe relatII amoroase ocazIonale, dar nIcI una dIntre aceste legAturI nu este profundA; cercurI multe, mIcI, ImprAstIate prIn toatA ceasca - noroc la banI; cercurI multe, Izolate - prevestIre de sIngurAtate;

cersetor ● veI prImI o veste bunA;

cheIe ● veI regAsI un obIect care a fost furat sau pIerdut;

cIrc ● arenA de cIrc sau de spectacol - InseamnA o IesIre In oras, la un spectacol;

cIreasA ● prevestIre de dragoste mare;

cIupercA ● va da peste tIne un necaz sau veI pAtImI In urma uneI mIncIunI;

closcA cu puII dupA ea ● acest semn vesteste bogAtIe;

cocos cIntInd ● veI avea un succes ImedIat, cocos - cIneva te mInte;

colIbA de pescar ● semn de sArAcIe;

conopIdA ● se anuntA un cIstIg, un profIt;

copac InfrunzIt ● veI avea un succes, copac doborIt - exIstA perIcolul sA pIerzI pe cIneva dIntre ceI dragI; copac uscat - prevestIre de necazurI sI dezamAgIrI; copac InflorIt - bucurII marI; copacI dezrAdAcInatI - prevestIre a unor cAlAtorII IndepArtate, copacI arzInd - veI avea o dragoste mare;

copIl ● un necaz In casA; copIl cu ochII InchIsI - semn cA veI avea o mare dezamAgIre; copIl cu ochII deschIsI - veI avea o surprIzA sau veI prImI un dar; copIl ghebos - tI se vor face nIste propunerI care nu-tI vor fI pe plac;

corabIe ● semn de plecare In cAlAtorIe, dar sI al unuI necaz;

corb ● veI avea o dezamAgIre;

coroanA rotundA sI neagrA ● semn de onoare sI marI demnItAtI; coroanA deschIsA la culoare - sAnAtatea ItI va fI bunA In contInuare;

cozonac ● veI avea nIste surprIze plAcute;

clopot ● veI descoperI nIste mIncIunI care te vor supAra;

crosetA ● semn de neplAcerI, maI ales atuncI cInd croseta apare cu vIrful In jos;

cruce ● o posIbIlA moarte In famIlIe; douA crucI - aI o fIre de om bun, darnIc sI mIlos; maI multe crucI - vA paste un ghInIon; cruce Intr-un trIunghI - veI murI la adIncI bAtrInetI; cruce Intr-un pAtrat - e posIbIl sA morI Intr-un accIdent; o cruce sI maI multe lInII - s-ar putea sA mostenestI o avere;

cucuvea ● semn foarte rAu, prevesteste o moarte In famIlIe;

culme de deal ● o reusItA mare In afacerI; poale de deal - veI suferI o umIlIntA, o InjosIre;

curcA ● veI avea de-a face cu un om greu de suportat, arogant, plIn de sIne;

curcubeu ● veI IntIlnI zgIrcenIe In jurul tAu; s-ar putea sA aI sI nIste neplAcerI;

cutIt ● semn ce prevesteste neplAcerI, maI ales dacA apare cu vIrful In jos; cutIt rupt - necazurI marI prIvInd exIstenta ta: e posIbIl sA ajungI somer, sA te ImbolnAvestI sau sA aI nIste pIerderI materIale grave; cutIt InfIpt In spatele unuI om - fereste-te de un dusman; In cazul uneI persoane cAsAtorIte - cutItul poate da de stIre cA este InselatA In plan sentImental de sot sau sotIe;

damIgeanA ● veI asIsta la o betIe sau veI lua parte la o betIe, In orIce caz veI avea de-a face cu asa ceva;

dantelA ● ItI dau tIrcoale nIste gIndurI cam zburdalnIce, cam usuratIce;

desert ● vetI avea o stare sufleteascA proaspAtA;

dInte ● semn rAu, s-ar putea sA ItI petrecI o rudA pe ultImul sAu drum;

drum ● In ceasca de cafea drumurIle apar sub forma unor lInII; dacA lInIIle pornesc de pe peretII cestII spre fundul cestII - atuncI e vorba despre nIste drumurI pe care le veI face; dacA lInIIle Impart ceasca In douA - InsemnA cA veI face o cAlAtorIe; lInIIle mIcI sI IntretAIate - InseamnA cA veI face nIste drumurI scurte; dacA lInIIle de pe peretI se termInA atuncI cInd dau de fundul cestII - drumul pe care-l veI face va fI fArA succes; dacA lInIIle sunt formate dIn zat negru - drum cu necazurI va urma; dacA lInIIle sunt dIn zat negru sI au semne de pomI pe margIne - e vorba despre un drum care Incepe cu necaz, dar care se va IncheIa cu bIne;

dungA albA ● drum InseamnA; dungA pornItA de la toarta cestII - InseamnA drumurI care se vor face; dungI albe, mIcI - drumurI care se vor face; dungI albe, lungI - drumurI In afara localItAtII; dungA cu zat la Inceput sI apoI albA pInA la capAt - InseamnA supArare la Inceputul drumuluI sI bucurIe la sfIrsItul drumuluI;

E
elefant ● semn ce prevesteste un succes, o reusItA In ceva ce te IntereseazA foarte mult;

F


fasole ● veI face nIste economII, va fI nevoIe sA facI nIste economII;

fabrIcA ● noroc mult In afacerI;

fatA cu pAr despletIt ● e vorba despre nIste reusIte In plan sufletesc, nIste jurAmInte se vor IndeplInI;

femeIe In alb ● aI parte de un evenIment ferIcIt; femeIe cAlare - veI lua parte la o IntrIgA, la o gIlceavA; femeIe cu brate IntInse - tI se va face o promIsIune; femeIe goalA - veI avea parte de o dragoste pAtImasA; femeIe InsArcInatA - belsug mare; femeI maI multe la un loc - aI parte de o mIncIunA; femeIe In negru - boalA; femeIe stInd pe o pernA - In preajma ta cIneva este sau va fI bolnav;

fereastrA ● e vorba despre o InvInuIre pe nedrept;

fIgurI ● In cerc - veI lua parte la o petrecere; fIgurI Intr-un trIunghI - persecutIe fArA sA fII vInovat;

flaut sau tobA ● prevestIre de gIlceavA, de ceartA mare;

floarea soareluI ● este vorba despre o dragoste urmatA de cAsAtorIe;

florI ● multe - vIn nIste bucurII; florI rare - bucurII marI InseamnA; florI de salcIm - nIste probleme cu oamenI rAI;

foarfecA ● s-ar putea sA aI parte de o InterventIe chIrurgIcalA, de o operatIe;

fluture ● stArI sufletestI rele, mIcI neIntelegerI, nemultumIrI fArA motIv;

frunze ● veI reusI In ceea ce propuI; frunze vestede - semn rAu, prevesteste boalA, lIpsurI, necazurI;

furculItA ● cIneva te va jIgnI;

furnIcI ● veI muncI sI nu ItI veI putea lua drepturIle pentru aceastA muncA, In orIce caz nu tI se vor da nIste drepturI;

G


garoafA ● dIn zat negru - frAmIntArI sufletestI puternIce, foarte posIbIl o IubIre

mare;

gAInA ● cIstIg In banI, belsug;

gAleatA ● plInA - o pagubA, dar nu prea mare; gAleatA goalA - pagubA mare veI avea; gAleatA plInA sI o cheIe lIngA ea - veI gAsI un lucru pe care l-aI pIerdut sau care tI-a fost furat;

gIscA ● veI avea de-a face cu o persoanA bunA la suflet;

grAmadA ● de cArAmIzI - veI lua parte sau veI avea de-a face cu InAltarea uneI case; grAmadA de monede - veI avea o dezIluzIe;

I

Iepure ● aI o teamA fArA nIcI un motIv, care nu se bazeazA pe nImIc; Iepure cu urechIle In jos - veI prImI un dar sau veI face un dar;

Inel ● mIc - dacA acest Inel apare pe fundul cestII de cafea, atuncI el prevesteste o ImpAcare sau o logodnA; Inel rupt, rupt In douA - acest semn prevesteste o despArtIre, un dIvort; Inel fAcut cadou - veI avea parte de dragostea cuIva cunoscut, a cuIva dIn apropIerea ta; Inel alb In jocul cestII - o mare schImbare In vIata ta;

InImA ● semnul acesta prevesteste dragoste sIncerA;

I


Inger ● un om mare te va sprIjInI;

L


lac ● veI Intra In nIste afacerI nu prea curate;

lanturI ● un dIvort e pe-aproape;

lAcuste ● de veI vedea In ceasca de cafea lAcustA sau omIdA - pagubA veI avea;

lAmIIe ● aI de-a face cu un om care te pIseazA, care te plIctIseste;

leu ● pagubA In afacerI;

lebAdA ● lebAdA stInd - veI avea parte de ferIcIre sI bogAtIe; lebAdA neagrA - veI avea un succes, dar de mIcA ImportantA, lebAdA albA InotInd - veI avea un mare succes;

lIngurA ● ferIcIre In casA;

lInIe ● dreaptA - veI avea o vIatA lungA; maI multe lInII drepte - veI avea bAtrInetI IndestulAtoare sI cu sAnAtate; lInIe dreaptA sI lungA - la bAtrInete veI culege roadele muncII dIn tInerete; lInIe In formA de trAsnet - se anuntA un succes rAsunAtor; lInII frInte - veI avea necazurI marI, dar le veI trece; lInII serpuIte - estI foarte InsIstent In ceea ce facI sI spuI adesea fArA Inconjur ceea ce aI pe suflet; lInIe oblIcA - ghInIon; maI multe lInII oblIce - necazurI marI, dar trecAtoare; lInIe curbA - apar nIste greutAtI; maI multe lInII curbe - se anuntA nIste evenImente, cu bIne sI rAu;

lItere ● vAzute In zatul de cafea InseamnA de obIceI, Inceputul unor nume; maI multe lItere la un loc - veI avea un cIstIg la loterIe; lItere In fundul cestII - persoanele ale cAror nume Incep cu lIterele vAzute In fundul cestII, vor sA te vadA; lItera D - dragoste neImpArtAsItA, cIneva te Iubeste sI suferA In tAcere; lItera S - probleme In famIlIe, te IndepArtezI pInA sI de ceI apropIatI tIe; lItera R - schImbArI Importante In vIata ta; lItera T - cIneva va face o Incercare de sInucIdere; lItera M - veI muncI degeaba; lItere cu lInII mIcI de tot - numArul de zIle dupA care se va IntImpla evenImentul prezIs;

lunA ● veI avea nIste ImplInIrI sentImentale, sufletestI;

lup ● cIneva dIn casA cheltuIeste prea mult, e pus pe rIsIpA;

M


mac ● prevesteste dragoste InflAcAratA;

manson ● tI se prevede vIatA usoarA;

masA ● rAsturnatA te veI confrunta cu un scandal care nu-tI va aduce decIt mult rAu;

mAgar ● o ceartA cu oamenI IncrezutI, arogantI;

mAnusA ● neagrA - veI fI umIlIt, pAzeste-te, cIneva vrea sA te calce In pIcIoare; albA - veI avea un succes;

mAnunchI de nuIele ● s-ar putea sA te ImbolnAvestI de o boalA molIpsItoare, perIculoasA;

mAr ● te veI bucura de sAnAtate, bunAstare sI plAcerI;

mArgArItar ● semnul anuntA bucurII multe, dar mIcI, de fIecare zI;

mIre ● poate fI vorba de un dolIu, o trAdare, un evenIment neplAcut;

mIreasA ● moartea uneI rude sau a uneI cunostInte;

mormInt ● tI se prevesteste o boalA gravA;

monedA ● semn cA veI pIerde nIste banI; monede In grAmadA - nIste sperante se vor nAruI - veI fI descurajat;

munte ● veI avea parte de mArIre, de avansare;

N


narcIsA ● semn de dragoste cu probleme, cu dIfIcultAtI;

norI ● semn rAu, rele prevestIrI;

notA muzIcalA ● estI o persoanA sentImentalA, aI un suflet mare sI estI mIloasA;

nucA ● In plan sentImental, In plan sufletesc ItI va fI numaI bIne;

numArul 13 ● veI avea un mare noroc;

O


oase ● semnul acesta prevesteste un necaz mare, o catastrofA;

obIecte de prIn casA ● vestesc armonIe, ferIcIre In famIlIe;

ochI ● s-ar putea sA gresestI In ceea ce facI, atentIe mare!

om ● cu bratele rIdIcate - veI Incerca sA facI un gest perIculos, dar un bInevoItor te va oprI; cap de om - exIstA cIneva care te apArA de rAutAtIle celor dIn jur; om lIngA o cruce - e posIbIlA o moarte In famIlIe; om dormInd cu capul pe o pernA - s-ar putea sA te ImbolnAvestI; oamenI maI multI la un loc - s-ar putea sA partIcIpI la o adunare In urma cAreIa sA aI nIste foloase; dacA oamenII stau cu capetele plecate - va fI vorba despre o adunare trIstA; dacA oamenII sunt veselI - e vorba despre o petrecere; om cu sac In spInare - dupA multA strAduIntA, veI avea un succes;

ou ● s-ar putea sA aI de-a face cu hotII;

P


pahar ● plIn - semn de belsug; alb - prevesteste sArAcIe;

parA ● aI nAdejde, veI reusI;

pat ● prevestIre de boalA;

pAlArIe ● potI sA staI lInIstIt, aI sau ItI veI gAsI protectorI;

pAIanjen ● semn al trAdArII, poate vestI sI un proces, nIste IncurcAturI;

pAsArI ● veI prImI vestI; pasAre cu cIocul deschIs - veste plAcutA; pasAre sectIonatA - o veste In legAturA cu o pIerdere de banI; pAsArI In stol - bogAtIe; pAsArI albe - gIndurI sI vorbe bune dIn partea altora; pAsArI negre - e de rAu;

pAtrat ● noroc In afacerI; pAtrat cu cerc In mIjloc - tI se Iveste o ocazIe bunA; maI multe pAtrate mIcI - nu veI avea spor In ceea ce facI; pAtrat tAIat de o lInIe curbA - veI face nIste greselI grave la servIcIu; maI multe pAtrate unul lIngA altul - aI prIetenI profItorI care te ametesc cu vorbe de laudA;

pAun ● veI cunoaste o persoanA prea plInA de sIne; pAunItA umflatA In pene - prevestIrea uneI cAlAtorII foarte avantajoase;

persoanA ● cu geantA - apare un avocat, un proces, In orIce caz o IncurcAturA; persoane bAtIndu-se - veI avea parte de gelozIe; persoanA urcInd o scarA - succes In afacerI; persoanA cAzInd de pe scarA - Insucces In afacerI; persoanA IntInsA pe un catafalc - prevesteste moarte; persoane prInse Intr-o horA - petrecere; persoanA cu un Inel In mInA - dragoste dIn partea aceleI persoane; persoanA aplaudInd veI fI InvInuIt pe nedrept; persoanA cu buchet de florI - un dar de la acea persoanA;

pestI ● veI merge la o agapA, la o IntrunIre cu oamenI multI; un peste - veI avea nIste probleme sentImentale;

pIsIcA ● dIn zat negru - ItI dA tIrcoale o persoanA care ar putea sA te smechereascA;

pIersIcA ● veI trAI nIste emotII puternIce, e ceva sufletesc la mIjloc;

plantA mIcA ● va venI un copIl In famIlIe;

plIc ● veI prImI o veste;

plug ● trecI prIntr-o perIoadA In care nu aI noroc;

pomI ● semn bun, bucurIe, dar sI avere; pomI InflorItI - bucurII marI; pomI uscatI - necazurI, dezamAgIrI; pomI scosI dIn rAdAcInA - s-ar putea sA facI cAlAtorII IndepArtate; pomI arzInd - veI avea o dragoste mare;

prApastIe ● un perIcol ImInent, ruInA In casA; prApastIe IndepArtatA - te paste un perIcol dar e departe de tIne; dacA o sIluetA IncearcA sA scoatA dIn prApastIe altA sIluetA - exIstA cIneva care te va salva de la un necaz;

porumbel ● semn de prIetenIe credIncIoasA;

potcoavA ● noroc mare;

porc ● prevestIre de belsug sI spor In toate cele;

posetA ● se anuntA un cIstIg In banI;

preot ● veI fI vIzItat de o persoanA deosebItA;

puI de gAInA ● tI se va face un dar frumos, dar de mIcA valoare;

R


ratA ● exIstA perIcolul sA ajungI somer;

rIndunIcA ● tovarAsul de vIatA calcA sau are de gInd sA calce pe delAturI;

roatA ● veI avea nIste musafIrI greu de suportat;

rochIe ● e vorba despre o dragoste ce va fI urmatA de cAsAtorIe;

roI de albIne ● semn de bogAtIe;

S


sabIe ● veI fI atacat de hotI;

salcIe ● probleme In famIlIe, atmosferA tensIonatA;

secerAtor ● cu secera In mInA - prevesteste o moarte sI o mostenIre;

scarA ● veI avea o reusItA, o vIctorIe;

scaun ● un accIdent grav, probabIl pIerderea unuI pIcIor;

sIcrIu ● semn de sAnAtate InflorItoare;

sIluetA ● fAcInd acrobatIe - o dragoste aducAtoare de necazurI;

soldat ● aflat departe de toarta cestII - ItI va venI un mIlItar In casA; doI-treI soldatI - cIneva trebuIe sA pArAseascA famIlIa ta;

stea ● glorIe, mAretIe;

steag ● ferIcIre;

stol ● de pAsArI - bogAtIe;

spIc ● bogAtIe, belsug;

stIclA ● aI nIste dorInte aIurea, nIste pofte nesAnAtoase, cIudate, chIar vIcIoase;

snop de grIu ● cAsnIcIe ferIcItA;

spInzurat ● veI fI InvInuIt pe nedrept;

S


sarpe ● veI trece prIn nIste momente neplAcute;

soarece ● rIsIpA de tImp sI banI;

T


tobA ● prevesteste o nuntA unde veI fI InvIdIat;

trAsurA ● statIonInd sau In mers - vIatA normalA, tIhnItA, fArA evenImente;

trandafIrI ● se anuntA marI bucurII;

trIfoI cu patru foI ● semn de noroc mare;

trIunghI ● vIatA cu neplAcerI; trIunghI format dIn puncte - semn rAu, estI un om care face probleme altora; douA trIunghIurI unIte la vIrf - te veI cAsAtorI de douA orI; maI multe trIunghIurI - succes In toate domenIIle;

T


tIgarA ● gAsestI o cale de Intelegere cu o persoanA cu care aI avut nIste probleme;

U


umbrelA ● cIneva te ocroteste;

undItA ● muncestI cu folos;

urs ● s-ar putea sA aI de-a face cu un om care nu ItI place;

V


vacA ● semn de belsug In casA;

vapor ● In curInd veI face o cAlAtorIe;

vas ● spart - aI nIste frAmIntArI sufletestI;

veverItA ● aI avut o ocazIe mare sI aI pIerdut-o;

vulpe ● cIneva IncearcA sA te pAcAleascA;

vultur ● semn bun, de curaj, putere, bogAtIe sI posIbIl multA ferIcIre; vultur rAnIt - veI pIerde nIste banI; vultur mort - prevesteste necazurI.

Magia AlbaPentru cine nu are experienta, un cuvint de atentionare ... acest topic contine texte despre Magie Alba. Cei care doresc sa practice Magie Alba trebuie sa inteleaga legile Universului ... Ce pleaca de lunga noi se intoarce langa noi !

Magia Gri este magie Alba intoarsa in magie Neagra. Sa spunem ca faceti o vraja pentru a obtine bani, dar o luna mai tirziu cineva drag va moare si va lasa mostenire niste bani. Ceea ce la inceput a vrut sa fie Magie Alba era de fapt Magie Gri care s-a transformat in Magie Neagra. Vedeti? Magia Gri este magia care poate transforma Albul in Negru. Chiar daca nu intentionezi sa vrajesti pe cineva este posibil sa o faci., va trebui sa accepti responsabilitatea Karmica.

Ce vrei de fapt ?

Tineti minte...aceste magii sunt adunate de prin tot internetul si de prin carti foarte vechi de magie ce le am in biblioteca personala asa ca nu-mi trmiteti e-mailuri cu referire la textele date!CE TREBUIE CUNOSCUT INAINTE DE A INCEPE ORICE FEL DE VRAJA !

Sfaturi de baza pt. incapatori

Pentru toti incepatorii, care vor patrunde pe tarimul vrajitoriei. Tineti minte legile ce trebuie sa le respectati si pe care nu le veti scapa din vedere nici o clipa.

Nu folositi magia pentru razbunari
Nu folositi nimic nepermis in ziua duminicii, inainte de apusul soarelui
Inainte si dupa vraja, faceti o rugaciune
Nu spuneti nimenui ceea ce va dezvaluie ingerul pazitor
Nu folositi cuvinte pe care nu le intelegeti
Nu cereti spiritelor sa faca rau
Curatati totdeauna locul, maturindu-l de sase ori, in sase directii diferite
Nu mancati carne inainte si dupa vraja
Curatati-va corpul si hainele
Trei zile inainte de ritual, nu dormiti cu nici un chip in timpul zilei
Feriti-va inainte sau intre vrajitorii sa atingeti un om mort sau un muribund
Toate descantecele le veti spune clar, cu voce tare.
Nu ridicati tonul niciodata in timpul descantecului
Daca spiritul va spune ca o anume vraja nu trebuie facuta, nu o faceti si nu repetati cerinta facuta, vreme de sapte zile.

Unelte Trebuincioase

Pentru a purcede la orice fel de actiune de magie, trebuie sa aveti anumite instrumente. Ele vor fi descantate inainte de folosire, stropite cu apa magica, cu sare si cu cenusa, unse cu ulei sfant si suflate de patru ori cu aer din propria suflare. Multe sunt sculele unei vrajitoare. Multe sunt cele de care se foloseste pentru a descanta si a face farmece, dar putine sunt cele care sunt vazute de ochii profanilor.

In functie de farmec sau vraja trebuie sa ai.......

fusul - din lemn de cires sau de paltin, lucrat de mana si neatins de scula de fier
lingura de lemn - care poate sa fie noua sau veche
ghiocul - pe care vei invata sa-l asculti
un lacat nou cu trei chei - pentru legari si dezlegari
o sfoara din fir de urzica - subtire dar rezistenta, cu o lungime de cel putin doi metri
foarfeca cu maner de argint
oala de lut noua - pentru apa neinceputa
un cutit cu varf - numai cu maner din lemn, despicat la lumina lunii. Cutitul, unul din instrumentele de baza ale vrajitoarelor, nu trebuie sa vada niciodata lumina soarelui
sare si grau neincoltit, luate de la priveghi
o pungulite cu pamant - pamantul sa fie luat de la capul gropii sapata pentru o fecioara
aripa de peste - pe care vrajitoarele o folosesc pentru intoarcerea farmecelor date pe ape
os de pisica neagra - pentru intruparea celui nevazut
dinte, os si unghie luate de la mort - pentru ducerea si aducerea inapoi a farmecelor facute la marginea dintre lumea asta si lumea cealalta
osul din capul pieptului (iades) de la un cocos negru, fara pana alba, care sa fi implinit un an, dar nu mai mult de un an si jumatate
furca cu doi dinti - care este intepatoarea spiritelor (magie neagra!!!)
vartelnita - locul de la portile iadului
Vrajitoarele descinta toate acestea, peste foc, la miezul noptii, cind se aude primul cantat al cocosului la vartelnita. Adica intr-un loc unde sunt vartejuri pe o apa curgatoare. Aceste locuri sunt putine si stiute de vrajitoarele care au trecut de rangul intai.

Pentru incepatori nu este recomandat cu nici un chip a merge la vartelnita, caci este unul dintre cele mai periculoase locuri ale magiei albe si negre. La vartelnita, la incurcatura de ape, se lucreaza numai cu duhuri si trebuie mare putere pentru a le stapani. Nici o iota din ritual nu trebuie uitata sau sarita, iar intre primul si al treilea cant5at de cocos, totul trebuie sa fie terminat, in tacere si fara nici o vorba in plus. Asta pentru ca la vartelnita, in aceste locuri speciale, portile iadului sunt cele mai aproape de lumea aceasta si a le tulbura deschiderea sau a gresi chemarile poate sa insemne sfarsitul pentru un nestiutor in ale magiei.

De vartelnita se folosesc rar chiar si marile vrajitoare. Si numai in anumite nopti, cind portile se deschid si cand vraja are putere de noua ori mai mare, iar Lumina si Intunericul se afla in pace si in echilibru intre lumea aceasta si cea de dincolo. Acolo, la portile iadului, se fac in secret marile ritualuri ale magiei negre, se trimit blesteme si se cer dezlegarile cele mai grele. Aici se fac vrajile cu argint viu, cu foc si cu apa, vrajile de dezlegat si cele care nu mai au intoarcere. De aceea, nici unuia dintre incepatori nu-i este permis sa patrunda in preajma vartelnitei si nu este recomandata sub nici un chip folosirea sau cautarea ei de catre acestia.

Unde si cu ce se fac lucrarile vrajitoresti?

Incepeti prin a va pregati o camera libera, care va folosi numai pentru aceste lucrari. Peretii vor fi albi si este necesar sa stiti incotro este vestul si estul, nordul si sudul. Centrul camerei va fi gol, pentru trasarea cercului magic.

Masa pe care vor fi asezate instrumentele descantate nu poate fi din metal si nu poate contine metal, fie chiar cuie, suruburi sau incuietori pe la sertare. Acoperitoarea mesei trebuie sa fie obligatoriu din panza alba si nicidecum din plastic sau alte materiale, iar in camera se va afla neaparat si o oglida mare.

Acum puteti trece la alegerea instrumentelor asa cum au fost aratate mai sus. Timpul in care le veti procura depinde de hotararea ce-o aveti de a practica magia. Cele descrise sunt sculele cel mai des folosite la descantece si vraji, dar nu este obligatoriu sa le aveti pe toate.

Cand pregatirile sunt gata, toate acestea trebuie descantate si ursite in numele unui spirit puternic ce va va fi de ajutor in lucrarile ce le veti intreprinde. Se dau deoparte instrumentele din lemn de cele de metal, din lut ars ori nears, fire toarse, urzeala ori din alte materiale. Toate acestea se acopera apoi cu o panza mare alba si se lasa nemiscate doua zile si doua nopti, timp ce il veti petrece postind si rugandu-va. Ogilnda trebuie si ea acoperita in tot acest timp, pentru a fi ferita de influente rele.

Pe masa, veti pregati un vas de sticla cu sare marina cat mai pura si cu cenusa de lemn. In cea de-a treia zi, cea in care veti ursi toate sculele, aduceti din afara casei un vas cu apa, de la o fantana din care nu s-a scos in acea zi apa ori de la un izvor. Daca este posibil, faceti acest lucru inainte de rasaritul soarelui. Apa trebuie sa fie neprivita si nevorbita sau, cum se spune sa fie neinceputa. Pentru aceasta, pe tot drumul catre si de la locul din care luati apa, nu vorbiti cu nimeni, pe oricine ati intalni. Vasul trebuie dus si adus numai cu acoperiotare din panza sau lemn. Vasul cu apa va fi pus in camera pregatita si se lasa neclintit, pina la apusul soarelui.

Acum este momentul sa incepeti.

Intreaga masa se descopera de panza de pe ea, iar apa la fel. Aprindeti sapte boabe mari de tamaie, apoi puneti mainile deasupra vasului cu apa si suflati de trei ori peste ea, peste sare si peste cenusa. Apoi se descanta in felul urmator:

Ursirea uneltelor magice

Foc, Pamant, Aer si Apa
Binecuvantate fiti
Semn al leului si al cerului
Semn al tuturor celor de sus
Binecuvantate fiti
Luna, ispita noptii
Intuneric si lumina
Binecuvantate fiti
Nord si sud si est si vest
Verde, rosu si violet
Alb si negru,
Binecuvantate fiti
Puteri din est
Puteri din vest
Puteri din nord
Puteri din sud
Binecuvantate fiti
Stalpi de potop si stalpi de foc
Sangele pamantului
Adorat si invocat
Binecuvantate fiti
Inalt si adinc
Apa si pamant
Binecuvantate fiti
Acum si pururea si-n vecii vecilor

Amin!


La sfarsit faceti pe sticla oglinzii o cruce mare cu degetul inmuiat in ulei de masline si aprindeti candela. Acum, toate instrumentele magice pot fi folosite la tot ce veti intreprinde.

Adevarul intr-o ceasca de Cafea


Pregatitul cafelei

Pregatirile pentru ghicitul in cafea sunt extrem de simple: lasati in ibric zatul pe care l-a facut cafeaua. Aveti grija sa turnati tot lichidul in asa fel incat zatul sa ramina foarte gros pe fundul ibricului. Il lasati sa se odihneasca cel putin o ora. Pentru aceasta operatiune e bun si zatul din ajun. Proaspat sau vechi, rezultatele sunt sigure totdeauna, cu conditia ca atunci cand il veti folosi, zatul sa fie aproape uscat. Deci, luati ibricul, nu-l agitati decat foarte usor.

Daca in ibric se afla aproximativ o uncie [35 grame] de zat, puneti peste el un pahar cu apa, iar daca sunt doua uncii, doua pahare cu apa. Puneti apoi ibricul pe foc si lasati pana zatul se dizolva in apa. Trebuie sa aveti si o farfurie alba, fara pete, uscata si incalzita la foc, daca vremea e umeda.

Strangeti mai intai cu o lingura zaful in ibric, apoi varsati-l in farfurie, dar putin cate putin, in asa fel incat farfuria sa nu se umple decat pe jumatate. Agitati apoi in toate sensurile farfuria, cat de usor puteti, timp de un minut sau chiar mai putin, apoi rasturnati tot ce aveti in farfurie intr-un alt vas. Astfel, in farfurie vor ramane numai particule de zat dispuse in mii de feluri, formand o multime de desene hieroglife.

Daca desenele sunt prea amestecate si zatul prea gros, iar farfuria nu arata ca un mozaic neregulat, mai puneti putina apa in zat, incalziti-l din nou si repetati operatiunea. Nu se pot citi tainele destinului decat daca desenele din farfurie sunt clare si distincte, desi de forma redusa. Marginile, de obicei, sunt mai groase si adesea in mijloc sunt portiuni foarte incurcate. Cand cele mai multe semne din farfurie sunt descifrabile, nu va nelinistiti, puteti incepe sa ghiciti.


Conditii de ghicit

Se poate ghici in zatul de cafea in orice zi a saptamanii si la orice ora din zi sau din noapte. Pentru aceasta operatiune nu trebuie consultata decat temperatura si numai daca e umezeala sau ploaie nu e indicat sa ghiciti. Totusi exista posibilitatea de a va feri de umezeala uscand bine farfuria si lasand-o un sfert de ora pe langa soba, pana cand simtiti o caldura placuta la mana. Dupa aceasta pregatire se poate ghici, orice fel de timp ar fi, ca si cum v-ati bucura de soarele de august.

Exista ghicitoare care pretind ca in timp ce se varsa apa in ibric si se stringe zaful de cafea trebuie pronuntate cuvinte misterioase. Dar aceasta e o escrocherie. Aici cuvintele n-au nici o putere, asa cum s-a dovedit si in alte metode de a ghici. Operatiunea se face foarte simplu si anume vorbe sau gesturi n-au decat darul de a crea o atmosfera de solemnitate si un aer de ceremonie acestui moment. Din clipa in care ati recunoscut inutilitatea vorbelor misterioase, veti renunta la ele, iar rezultatul nu va fi mai putin fericit.


Ghicitul propriu-zis

Iata cum se procedeaza: odata varsat in farfurie zatul de cafea, observam figurile pe care le formeaza si care toate sunt semnificative. Trebuie doar sa le descifrati corect, caci se formeaza o multitudine de curbe, ondulatiuni, cercuri, ovale, patrate, triunghiuri etc.

■ Daca numarul cercurilor, mai mult sau mai putin perfecte, predomina fata de celelalte figuri, acest semn anunta ca persoana va primi bani.
■ Daca aceste cercuri sunt putine, persoana careia i se va ghici va suferi de lipsa banilor.
■ Figurile patrate prevad neplaceri, in functie de numarul lor.
■ Figurile ovale promit succese, atunci cand sunt numeroase si bine marcate.
■ Linii, mari sau mici, cand sunt multe si bine marcate, anunta o batrinete fericita.
■ Liniile in numar mic prezic o avere modesta, dar un trai imbelsugat.
■ Linii serpuind ondulat prezic esecuri si tot atatea succese. Daca ondulatiile se termina usor, dupa unele greutati persoana va fi fericita.
■ O cruce in mijlocul desenelor din farfurie promite o moarte usoara
■ Patru cruci alaturate care aproape se ating prezic moartea intre 40-45 ani daca e vorba de o femeie si intre 48-52 de ani daca e vorba de un barbat.
■ Trei cruci prezic oarecari titluri.
■ Daca in farfurie se deseneaza un mare numar de cruci, dupa o perioada de pasiuni inflacarate, spre batrAnete, persoana va deveni credincioasa si foarte austera.
■ Un triunghi promite o functie onorabila.
■ Trei triunghiuri la mica distanta unul de altul sunt un semn foarte fericit pentru starea materiala. In general, aceasta figura prezice numai lucruri bune: in numar mic inseamna oarecari titluri, in numar mare, bani.
■ Un unghi compus dintr-o linie mica sprijinita pe alta mai mare este indiciul unei morti tragice.
■ O figura in forma de H indica inchisoare.
■ Un cerc cu mai multe fete, adica format din mai multe unghiuri frante si reunite anunta o casatorie fericita.
■ Un careu lung, bine conturat, prezice neintelegeri in familie.
■ Daca acest careu e inconjurat de cruci mai mult sau mai putin perfecte, femeia respectiva se face vinovata de oarecare infidelitate.
■ De aceeasi greseala se va face vinovat barbatul, daca in jurul careului apar diferite unghiuri.
■ Daca observati in mijlocul desenului din farfurie o linie de doua-trei degete, mai putin incarcata decat restul, mai degajata de alte figuri sau absolut distincta, aceasta inseamna un drum, o calatorie. Va fi lung, daca linia se intinde clara, va fi cu probleme daca linia e incarcata de puncte sau alte linii si va fi in strainatate in caz ca linia iese din scobitura farfuriei.
■ Un cerc in care se afla patru puncte bine marcate anunta un copil.
■ Doua cercuri promit doi copii si asa mai departe. Daca acest rotund formeaza un cerc aproape perfect, copilul va fi un baiat, daca e imperfect, va fi o fata.
■ Unul din aceste rotunduri, care inchide patru puncte, daca e insotit de o linie curba si ondulata este semn sigur ca acel copil va fi inteligent.
■ Daca aceasta linie curba formeaza un al doilea cerc in jurul celui principal, putem astepta de la acel copil un spirit foarte original si o inteligenta de exceptie.
■ Daca descoperiti in farfurie desenul unei case alaturi de un cerc, asteptati-va sa stapiniti acea casa. Va fi in oras daca in apropierea desenului apare un X sau un H si va fi la tara daca distingeti langa acest semn forma unui copac, a unui arbust sau a unei plante oarecare.
■ Daca sunt alaturi de casa cateva triunghiuri veti obtine casa printr-o mostenire.
■ Daca casa are deasupra o cruce, va veti sfarsi viata in acea casa.
■ Daca in apropierea casei este desenul unei jumatati de cerc, veti fi fericit in aceasta casa.
■ Forma unui romb descoperita in zat inseamna fericire in dragoste.
■ Mai multe figuri rotunde prinse una de alta, ca margelele pe un fir, inarmati-va cu rabdare, nu va veti putea realiza cele mai dragi visuri decat daca la capatul firului veti gasi desenat un triunghi.
■ Adesea in zat se deseneaza figurile unuia sau mai multor pesti: ei va anunta ca vefi fi invitat la masa.
■ Figura unui patruped prezice necazuri si saracie.
■ O pasare prezice avere si putina fericire.
■ Daca pasarea pare prinsa intr-o plasa veti avea necazuri cu un proces.
■ Un sarpe sau o alta reptila anunta o tradare sau un complot pe care va trebui sa le evitati cu multa abilitate.
■ Desenul unui trandafir prezice sanatate, a unei salcii plingatoare, melancolie, tristete, un tufis, intarzieri.
■ Daca vedeti un desen asemenea unui cufar, veti primi scrisori.
■ Desenul unei roti este semnul unui accident, dar nu foarte grav, iar al unei trasuri cu cai, o moarte violenta.
■ O pusca prezice afaceri incurcate.
■ O fereastra sau mai multe desene rotunde, patrate, ovale si un alt fel de figuri care se unesc formand un fel de rascruce, va avertizeaza ca veti fi furat.
■ Daca descoperiti in zatul de cafea o cifra foarte clar desenata, puteti incerca sa jucati la loterie. Practica dovedeste ca cifra anuntata in felul acesta a iesit la loterie, intr-unul din trei cazuri. Dar trebuie sa observati bine desenul acestei cifre si sa nu-l confundati cu un oarecare alt desen.
■ Intotdeauna in desenele din farfurie va va aparea o figura umana. Daca e un cap asezat pe o rochie, e limpede ca e vorba de o femeie. Daca e un cap sprijinit pe doua picioare departate, va fi un barbat.
■ Cand din corpul acelei figuri iese o linie, ca un brat, asteptati-va sa primiti un dar de la persoana imprimata in zat. Ea e bruna daca desenul realizat in zat e foarte pronuntat si blonda, daca trasaturile sint slabe.
■ Daca n-are decat un ochi aceasta persoana va va insela prin false promisiuni.
■ Desenul unui cap sau forma unui caine alaturi de un chip uman inseamna ca aveti un prieten devotat, care va face pentru dumneavoastra lucruri importante.
■ Daca desenul unui caine se gaseste alaturi de un cerc cu mai multe fatete, sotul sau sotia va este foarte credincios(oasa).
■ Daca se ghiceste pentru un barbat tanar si in farfurie se deseneaza o figura de femeie care tine sau pare ca tine un baston, acel tanar va cadea prada unei femei usuratice si mai tarziu se va cai amarnic de slabiciunea lui.
■ Aceeasi soarta o va avea o doamna sau o domnisoara care va avea desenat in zat chipul unui barbat tinand in mana un baston, caci acest barbat este un seducator periculos.
■ Daca veti descoperi desenul unui femei avand langa ea o floare oarecare, inseamna ca aveti o prietena pretioasa. Daca floarea seamana cu un trandafir, este o iubita pentru un barbat tanar, iar daca pare sa fie o lalea, este vorba de o prietena pentru femeia careia i se ghiceste, dar de a carei prietenie nu poti fi sigura.
■ Un barbat calare pe un cal sau pe oricare patruped prezice ca un barbat respectabil va va face mari servicii, atunci cand nici nu va asteptati.
■ Daca e o femeie calare pe orice fel de animal, o doamna sau o domnisoara va face pentru dumneavoastra tot felul de lucruri iesite din comun.
■ Cind vi se arata trei figuri de barbati, una linga alta, sa va asteptati la un serviciu foarte bun.
■ Daca cele trei figuri sunt de femeie, pregatiti-va de o slujba banoasa.
■ O coroana de cruci in zat inseamna ca un barbat din familie va muri in acel an.
■ O coroana de triunghiuri sau patrate anunta moartea cuiva din familie, tot in acel an.
■ Cea mai fericita prezicere este un buchet din patru flori sau mai multe. Si daca in apropierea florilor veti observa cateva triunghiuri, veti deveni cel mai bogat barbat sau cea mai bogata femeie, atit in ceea ce priveste bunurile materiale, functiile, multumirea, cat si in ceea ce priveste iubirea si viata de familie.

Cafeaua de Dimineata
Aroma ei te trezeste dimineata, iti inveseleste orice inceput de zi. Indiferent ca iti place neagra sau cu frisca, cu arome imbietoare sau simpla, cafeaua se poate transforma in aliatul tau pentru o viata mai sanatoasa.Fie ca e facuta de un om anume care se pricepe de minune sa faca cafea in diminetile somnoroase, cu rom sau cu Bailey’s, alaturi de un “cookie” sau cu multa frisca si pudra de cafea, cu gheata sau frappe, cafeaua e delicioasa!

Consumata insa cu grija, in cantitati moderate, nu mai mult de 2-3 cesti pe zi, cafeaua reduce riscul aparitie bolilor cardiovasculare. Daca vei bea prea multa cafea intr-o perioada scurta de timp, nivelul zaharului din sange poate fi afectat.

Cofeina. Este principalul compus al cafelei si este responsabila pentru o scadere a nivelului de depresie si anxietate, creste activitatea cerebrala, imbunatateste puterea de decizie si viteza de reactie. De asemenea, antioxidantii au efecte benefice asupra arterelor si a inimii.

Cafeaua te poate ajuta la slabit. O cantitate de doar 300 mg de cofeina consumata in timpul exercitiilor fizice duce la cresterea cu 20 % a energiei, iar caloriile sunt arse cu 107 % mai mult decat in lipsa cofeinei.

Este si un aliat impotriva celulitei. Din ce in ce mai mult creme de corp anticelulitice o folosesc ca si ingredient.

Actioneaza asupra tubului respirator si este un bun remediu impotriva durerilor de cap si a migrenelor pentru ca dilateaza vasele de sange.

Efectul laxativ al cafelei este binecunoscut. Unele studii indica faptul ca substantele continute de cafea pot reduce aparitia unor anumite tipuri de cancer, cum ar fi cel hepatic si cel de colon. De asemenea, un studiu efectuat la Scoala de Sanatate Publica Harvard a aratat ca un consum regulat de cafea este foarte util in prevenirea diabetului de tip 1 si 2.

Cafeaua poate fi folosita si pentru uz extern, impotriva mirosurilor neplacute lasate de usturoi, ceapa sau peste pe maini. In acest scop, trebuie sa ne masam palmele cu zat de cafea, pe care apoi il indepartam prin clatire cu apa calduta.

Cafeaua este folosita si ca masca pentru ten deoarece o curata de impuritati, reduce porii si elimina celulele moarte. Masca se prepara dintr-o ceasca de zat amestecat cu albusul de la un ou, fiind aplicata prin masare pe intreaga fata. Dupa ce se usuca, se indeparteaza cu apa calda si se foloseste o crema de fata hidratanta, in special de catre persoanele cu ten uscat.


Contraindicatii

Pe langa beneficiile unui consum moderat, cafeaua are si contraindicatii. Astfel, cei cu afectiuni precum hepatita cronica, ciroza, ulcer gastric sau duodenal, guta, nevroza, dureri de cap, hipertensiune arteriala si enterocolita cronica ar fi bine sa evite consumul de cafea.

De asemenea, cafeaua nu este recomandata copiilor, adolescentilor si mai ales femeilor in perioada menopauzei si postmenopauzei, pentru ca favorizeaza osteoporoza. Femeile insarcinate e bine sa reduca consumul de cafea pentru a evita sa devina agitate sau nervoase. In plus, cofeina nu are nici o valoare nutritiva si favorizeaza pierderea calciului.

Consumul exagerat de cafea poate duce la:

Tulburari la nivelul tubului digestiv cu arsuri si chiar dureri si spasme gastrointestinale, palpitatii,insomnii,neliniste,stari depresive,tremur si slabiciune musculara.